ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߝߊߘߌߡߊ߬ ߖߥߊߙߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߝߊߘߌߡߊ߫
ߝߊߘߌߡߊ߬ ߖߥߊߙߊ߫
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߡߏ߬ߛߏ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮Q103998410 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߖߥߊߙߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߁߆ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ 1986 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊQ2991649, entrepreneur ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߌߟߊߖߊ߯ߓߘߊ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߟߊ߲߬ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߍ߬, IE Business School ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߊߞߍߦߌߟߊߊߛߌߔߊ߲߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߖߌ߬ߣߍ߫ ߥߊߟߌߣߊ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߘߏ߫ ߟߊߝߟߐ߫

ߝߊߘߌߡߊ߬ ߖߥߊߙߊ߫ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߥߊ߬ߛߌߥߊ߬ߙߊ ߕߟߋ߬ ߁߈ ߠߋ߬ ߁߉߈߆ ߟߐ߬ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߎߞߘߐߟߊ ߘߐ߫.

ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲  ߥߊߟߌߣߊ ߘߏ߫ ߟߴߊ߬ ߘߌ߫ ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߤߏߞߌ (ߛߑߡߊߙߕߌߝߐ߲ߣ) ߟߊߝߟߐߓߊ߮، ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ (ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߤߏߞߌ) ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐ߫ ߜߙߋ߬ߡߊ߬ߕߍ߰ߓߊ߮ ߘߌ߫،ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߕߐ߲߯ߦߊߣߍ߲.

ߝߊߘߌߡߊ߬ ߖߥߊߙߊ߫ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߈߆ ߟߋ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲، ߊ߬ ߦߋ߫ ߗߋߘߊߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߊ߬ ߦߋ߫ ߘߞߋ߬ߣߊ (ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ) ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߞߴߊ߬ ߕߊ߬ ߂߀߀߅ ߞߴߊ߬  ߛߌ߰ ߂߀߀߈، ߊ߬ ߞߊ߬ ߘߞߋ߬ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߞߍ߫ ߛߐ߲߬ߝߏ߬ߣߌߦߊ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߲߬ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫

ߊ߬ ߛߊ߲߭ ߂߃ ߊ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߴߊ߬ ߞߎ߲߬ ߟߊ߫ ߊߛߌߔߊ߲߫ ߞߊ߲߬ ߸ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߙߊ ߓߟߏߦߊ ߘߞߋ߬ (ߞߊ߬ߙߊ߲߫) ߦߋ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߟߌ ߖ߭ߌߙߏߣߊ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫.

߂߀߂߀ ߠߊ߫ ،ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߞߋ߬ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߰ ( IE Business school [߁]) ߟߊ߫ ( ߞߏߢߊߓߐ ߘߞߋ߬ߘߊ ) ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߥߊߟߌߣߦߊ ߝߙߍߕߍߡߊ߫ (ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߦߊ) ߖߐ߲ߓߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߓߊߙߑߛߋߟߐߣ

ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߘߊ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߓߟߏߦߊ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ،ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߢߍ߰ߙߍ߬ ߥߟߏߒߘߐ ߖߊ߬ߥߏ ߟߊߝߟߐ߫ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬. ߊ߬ ߓߙߐߕߐ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߏ߬ ߘߐ߫ ߂߀߁߆ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߯ߦߊߣߍ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߕߐ߮ ߞߏ߫ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐ߫( ߞߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߞߍ߫)ߒߞߏ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߠߋ߬.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߝߎߍ߫ ߣߌ߲߬ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߕߊ ٪߁߀߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߏ߬ ߟߋ߬߬ ߞߴߊ߬ ߞߍ߫ ߛߊ߲߬ ߂߀߂߀ ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߓߍߒߡߊ ߞߎ߲߬ߢߊ߬ߘߐ ߛߐ߬ߘߐ߲߬.

ߞߐ߲ߘߐ߲ ߣߌ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲

[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]
  • ߂߀߂߀ :  ߛߑߕߊߕߐߔ ߛߓߍߒߡߊ ߞߐ߲ߘߐ߲( ߊߛߌߔߊ߲߫ )
  • ߂߀߂߀ : ߥߊߛߌߣߊ ߢߌ߲ߡߦߊ ߞߐ߲ߘߐ߲ ߖ߭ߌߙߏߣߊ߫ ߊߛߌߔߊ߲߫
  • ߂߀߂߀ : ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߍ߮ ߖߍ߬ߝߙߍ߬ߕߌ߯ߦߊ ߞߐ߲ߘߐ߲
  • ߖߌ߬ߣߍ߫ ߥߊߟߌߣߊ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߘߏ߫ ߟߊߝߟߐ߫

ߝߊߘߌߡߊ߬ ߖߥߊߙߊ߫ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߥߊ߬ߛߌߥߊ߬ߙߊ ߕߟߋ߬ ߁߈ ߠߋ߬ ߁߉߈߆ ߟߐ߬ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߕߎߞߘߐߟߊ ߘߐ߫.

ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲  ߥߊߟߌߣߊ ߘߏ߫ ߟߴߊ߬ ߘߌ߫ ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߝߎߍ߫ ߟߊߝߟߐߓߊ߮ ،ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐ߫ ߜߙߋ߬ߡߊ߬ߕߍ߰ߓߊ߮ ߘߌ߫،ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߕߐ߲߯ߦߊߣߍ߲.

ߞߊ߲߬ߛߓߍ

ߝߊߘߌߡߊ߬ ߖߥߊߙߊ߫ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߈߆ ߟߋ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ،ߊ߬ ߦߋ߫ ߗߋߘߊߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߊ߬ ߦߋ߫ ߘߞߋ߬ߣߊ ߟߋ߬. ߞߴߊ߬ ߕߊ߬ ߂߀߀߅ ߞߴߊ߬  ߛߌ߰ ߂߀߀߈،ߊ߬ ߞߊ߬ ߘߞߋ߬ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߞߍ߫ ߛߐ߲߬ߝߏ߬ߣߌߦߊ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߲߬ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫

ߊ߬ ߛߊ߲߭ ߂߃ ߊ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߴߊ߬ ߞߎ߲߬ ߟߊ߫ ߊߛߌߔߊ߲߫ ߞߊ߲߬ ߸ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߙߊ ߓߟߏߦߊ ߘߞߋ߬ ߦߋ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߟߌ ߖ߭ߌߙߏߣߊ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫.

߂߀߂߀ ߠߊ߫ ،ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߞߋ߬ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߰( IE Business school ) ߟߊ߫( ߞߏߢߊߓߐ ߘߞߋ߬ߘߊ )ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߥߊߟߌߣߦߊ ߝߙߍߕߍߡߊ߫ ߖߐ߲ߓߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߓߊߙߑߛߋߟߐߣ

ߞߎ߲߬ߕߊ߮

ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߘߊ ߝߟߐ߫ߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߓߟߏߦߊ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ،ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߢߍ߰ߙߍ߬ ߥߟߏߒߘߐ ߖߊ߬ߥߏ ߟߊߝߐ߫ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬. ߊ߬ ߓߙߐߕߐ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߏ߬ ߘߐ߫ ߂߀߁߆ ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߯ߦߊߣߍ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߕߐ߮ ߞߏ߫ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐ߫( ߞߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߞߍ߫)ߒߞߏ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߠߋ߬.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߝߎߍ߫ ߣߌ߲߬ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߴߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߕߊ %߁߀߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߏ߬ ߟߋ߬߬ ߞߴߊ߬ ߞߍ߫ ߛߊ߲߬ ߂߀߂߀ ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߓߍߒߡߊ ߞߎ߲߬ߢߊ߬ߘߐ ߛߐ߬ߘߐ߲߬.

ߞߐ߲ߘߐ߲ ߣߌ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲

߂߀߂߀ :  ߛߑߕߊߕߐߔ ߛߓߍߒߡߊ ߞߐ߲ߘߐ߲( ߊߛߌߔߊ߲߫ )

߂߀߂߀ : ߥߊߛߌߣߊ ߢߌ߲ߡߦߊ ߞߐ߲ߘߐ߲ ߖ߭ߌߙߏߣߊ߫ ߊߛߌߔߊ߲߫

߂߀߂߀