ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߛߋ߭ߘߎ߫ ߓߊ߬ߖߊ߲ ߞߎߦߊߕߍ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߛߋ߭ߘߎ߫ ߓߊ߬ߖߊ߲ ߞߎߦߊߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߋ߭ߘߎ߫ ߓߊ߬ߖߊ߲ ߕߐ߮ ߡߊ߬ ߞߏߛߓߍ߫߸ ߛߓߍߦߟߊ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌߟߊ ߟߋ߬ ߸ ߡߍ߲ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߂߈ ߞߏ߲ߞߏߘߓߌ߬ ߁߀ ߠߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫߸ߞߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߟߌߟߌ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߂߀߁߈ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߄ ߟߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫(ߡߊ߬ߟߌ߫)[߁].

ߛߋ߭ߘߎ߫ ߓߊ߬ߖߊ߲ ߞߎߦߊߕߍ߫
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߞߎߦߊߕߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߁߀ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ 1928 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߂߈ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ 2018 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߛߓߍߦߟߊ, ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ, novelist ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߌߟߊUniversity of Montpellier ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߙߎߞߊSudanese Union – African Democratic Rally ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐ߲ߘߐ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲Grand prix littéraire en poésie d'Afrique noire ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߛߋ߭ߘߎ߫ ߓߊ߬ߖߊ߲ ߞߎߦߊߕߍ߫ ߞߊ߬ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߡߐ߲ߔߋߟߌߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫.ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎߡߘߊ ߘߏ߫ ߛߓߍߓߊ߮ ߘߌ߫ ߛߊߦߌ ߘߊ߲ߘߢߊ ߞߊ߲߬ ߜߟߏߝߌ߲߬ߠߊ߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߞߎ߬ߦߊ߬ߟߊ߫ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫.

߁߉߅߆ ߘߐ߫ ߊ߬ ߛߊ߬ߦߌ߬ ߘߊ߫ ߛߏ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߬߸ ߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߴߏ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌߟߊ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎߟߊ ߘߌ߫.ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߲߬ߞߟߌ ߛߓߍ߫߸ ߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎߘߎ߲߬ߧߊ ߟߋ߬ ߝߍ߬ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߡߏߘߌߓߏ߫ ߞߋߕߊ߬ ߟߊ߫ . ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߏߣߍ߲ ߘߐ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍ߬ߟߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߁߉߆߂ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߁߇ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߊߓߊ߯ߙߊߟߌ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߥߙߎߞߟߌ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫.ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߞߋߟߋ߲ ߡߙߌߦߊ ߟߊߝߛߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߜߟߏߝߌ߲߬ߠߊ ߥߙߎߣߍߦߊ ߞߐ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߝߍ߬ߙߍ߫ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߘߴߊ߬ߟߋ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߞߙߎߝߊ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߰ .ߡߎߛߊ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߫ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ߁߉߆߈ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊߕߊ߯ ߘߊ߫ ߞߌ߬ߘߊߟ ߸ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߊ߬ ߓߊߦߌ߲ߓߊߦߌ߲߫ (ߢߊߣߌ߲ߡߊߓߏߙߌ) ߘߊ߬ߞߊߙ ߛߣߋ߬ߜߊߟ. ߁߉߉߇ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߢߣߊߕߊߟߌ ߘߐ߫ ߑ ߒ߬ߞߵߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߡߙߌߘߐ ߕߊ߬ ߞߐߟߊ߸ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߓߟߏߞߊ߬߸ߞߊ߬ ߞߵߏ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ߦߏ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌߟߊ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߝߐ߬ߦߌ߲߫ ߘߊ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߟߎ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߓߊߟߌߦߊ ߞߊߡߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߓߐߓߊ߮ ߊߟߑߝߊ ߎߡߊߙ ߞߏ߬ߣߊ߬ߙߋ߫ ߓߟߏ߫ . ߛߎ߬ߘߊ߲߬ߞߊ ߞߋߟߋ߲ߧߊ-ߊߝߙߞߌ ߓߍ߯ߦߊ ߟߊ߬ߘߍ ߛߍ߬ߘߏ߲߬ߠߊ ߖߏߣߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߸ߊ߬ ߟߊߓߐ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߁߉߉߈ ߸ߞߵߏ߬ ߕߙߎ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊߘߏ߲߬ߠߌ ߘߌ߫ ߞߙߎߞߊ ߏ߬ ߗߋߕߌ߯ߘߊ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߛߌ߬ߝߏ߲߬ ߠߎ߬ ߘߐߓߏ߲߫ . ߛߓߍߦߟߊ ߡߊߟߐ߲ ߠߍ߲߫ ߡߊ߲ߕߏ߲߬ߕߍߟߞߊ ߟߋ߬ ߸߁߉߅߇ߘߐ߫ ߛߊ߲߬ ߛߓߊ߬ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߢߍ߫߸ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲߬ߝߐ ߝߟߐ߫ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߡߍ߲ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߛߊ߲ߝߢߐ ߞߘߐ߫ .߁߉߆߄ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ ߢߍߡߐ߮ ߟߎ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߢߊߘߐߟߊ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ .ߞߊ߲߬ߝߐ ߝߌ߬ߟߊ ߜߘߍ߫ ߛߓߍߦߊ߫ ߘߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߏ߬ ߞߐ߫߸ߏ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߢߊߘߐ ߟߎ߬ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߘߌ߫ ߁߉߇߆ ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߢߐߞߏ ߓߛߍ߬ߦߊ ߟߎ߬ ߁߉߇߇ ߘߐ߫ . ߂߀߀߇ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߱ ߘߐ߫߸ ߛߋ߭ߘߎ߫ ߓߊ߬ߖߊ߲ ߞߎߦߊߕߍ߫ ߞߊ߬ ߞߊߙߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߘߐ߬ߝߊߟߋ߲ ߛߓߍߦߊ߫ . ߛߋ߭ߘߎ߫ ߓߊ߬ߖߊ߲ ߞߎߦߊߕߍ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߟߋߞߎߦߊߟߊ߲ߘߌ ߞߐ߲ߘߐ߲ ߥߣߊ߬ ߂߀߁߇ ߘߍ߭ ߡߟߋߞߎߦߡߊ ߟߎ߬ ߞߐ߲ߘߐ߲ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߍߙߊߛߓߍߟߐ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߲ߠߌ ߞߏߛߐ߲߬ .

ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߦߊߟߌ ߟߎ߬

[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߁߉߅߇: ߛߊ߲ߝߢߐ ߞߘߐ߫ ߕߎ߲߰ߣߍ߲ ߛ߭ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߟߊ߫

߁߉߆߇: ߝߘߊ߬ߝߌ߲ߠߊ ߢߍߡߐ߮ ߟߎ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߫ ߢߊߘߐߟߊ߸ߊߝߙߌ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߡߟߋߞߎߦߊ ߞߐ߲ߘߐ߲

߁߉߇߆:ߢߊߘߐ ߟߎ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬

߁߉߇߇: ߞߢߐߞߏ ߓߛߍ߬ߦߊ ߟߎ߬

߂߀߀߇: ߞߊߙߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߘߐ߬ߝߊߟߋ߲ ߸ߜߋ߲߬ߞߐ߰ߖߌߘߊ ߟߍߙߦߊߘߊ ߞߎߘߊ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ߠߊ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߍߙߦߊߘߊ

ߊߝߙߌߞߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߐ߲ߘߐ߲

ߡߟߋߞߎߦߊߟߊ߲ߘߌ ߞߐ߲ߘߐ߲ ߂߀߁߇ ߘߐ߫ ߘߍ߭ ߡߟߋߞߎߦߡߊ ߟߎ߬ ߞߐ߲ߘߐ߲

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬

[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߞߐߞߊ߲ߕߊ ߟߎ߬

[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]
  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬