ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ
ߥߞߌߡߋߘߌߦߊ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߠߎ߬ ߛߙߍߘߍ

ߡߍ߲ ߥߊߕߐ߫ ߦߋ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߛߐ߲߬ߘߐ߲߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߘߐ߫ ߁߉߅߈ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߊ߬ ߓߊ߲߬ ߠߊ߫ ߕߏ߫ ߞߏ ߡߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߘߍ߯ ߘߐ߫ ߞߊ߲ߘߟߌ ߘߏ߫ ߛߋ߲߬ߝߍ߬. ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ [߁]ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߝߟߐߝߟߐ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߢߍߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߊ߫ ߞߏߟߌߞߏߟߌ ߢߌߣߌ߲ ߡߊ߬. ߞߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߢߌߣߌ߲ ߡߊ߬: ߦߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߌ߬ߛߊ߬ߥߏ߬[߂]߸ ߊ߲ߜ߭ߏߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߰ ߊߝߙߌߞߌ߬. ߞߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߬ ߢߍߡߌ߬ߘߊ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߛߌ߲ߘߟߌ ߘߐ߫. ߡߎߛߊ߫ ߘߊ߬ߘߌߛ ߞߡߊ߬ߙߊ߬ [߃]ߟߋ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߓߏ߲߫ ߘߊ߫ ߡߏ߬ߙߌ߬ߝߊ ߟߴߊ߬ ߝߊ߰ ߞߊ߲ ߡߊ߬, ߊ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߐ߫ ߘߴߊ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߊߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫, ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߝߟߐ߫ ߟߋ߬ ߓߊߟߏߣߍ߲ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬. ߛߋߞߎߓߊ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߋ [߄]ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߘߌ߫ ߡߎߣߎ߲߬߸ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߝߍ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫. ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߓߍ߯ߦߊ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߝߟߐߝߟߐ ߘߌ߫[߅]߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߵߊ߬ ߟߊߛߌ߰ ߟߏ߲ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߘߐ߫߸ ߞߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߓߘߊ߫ ߛߋ߬ߦߌ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊߞߎ߲߫ ߞߘߐ ߘߐ߫.ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߵߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߜߊ߲ߞߎ߲ߣߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ߕߎ߲߰ ߛߊ߲߬ߘߊ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߞߏ߫: ߜߊ߲ߞߎ߲߬ߠߊ ߛߏ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫߸ ߝߛߍ߬ߝߛߍ߬ߟߌ ߛߏ ߕߍ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫.

ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߙߍ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߛߎߘߊ߲ߠߌ߲ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ
ߟߐ߬ߘߎ߮ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲ ߓߐ߫ ߟߐ߬ߘߎ߰ ߘߐ. ߥߎ߬ߛߎ ߛߓߍߘߊ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ
߁߭
Ahmed Sékou Touré (1982).jpg
ߊߤߊߡߍߘ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ


(߁߉߂߂-߁߉߈߄)

߁߉߆߁


߁߉߆߈


߁߉߇߄


߁߉߈߂

ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߂/߁߉߅߈ ߕߙߊߓߊ ߂߆/߁߉߈߄ ߛߊ߲߭ ߂߅߸

ߕߋ߬ߟߋ

߁߇߆.

ߖ.ߓ.ߞ-ߊ.ߓ.ߟ ߟߊ߲߭ߛߌ߬ߣߍ߬ ߓߌߦߊߝ߭ߏߜ߭ߌ߫
Louis Lansana Béavogui (1964).jpg
ߟߊ߲߭ߛߌ߬ߣߍ߬ ߓߌߦߊߝ߭ߏߜ߭ߌ߫ - ߕߙߊߓߊ ߂߆/߁߉߈߄ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߃/߁߉߈߄ ߕߟߋ߬ ߈ ߖ.ߓ.ߞ-ߊ.ߓ.ߟ
߂߲
Lansana Conté (2001-07-27).jpg
ߟߊ߲߬ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߋ߬

(߁߉߃߄-߂߀߀߈)

߁߉߉߃

߁߉߉߈

߂߀߀߃

ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߃/߁߉߈߄ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ ߂߂/߂߀߀߈ ߛߊ߲߭ ߂߄ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߆߃ ߣߊ߲߬ߕߌ߮

ߞ.ߢ.ߞ

߃߲
Moussa Dadis Camara 2009-08-08.jpg
ߡߎߛߊ߫ ߘߊ߬ߘߌߛ ߞߡߊ߬ߙߊ߬ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߄/߂߀߀߈ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߃/߂߀߀߉ ߕߋ߬ߟߋ ߃߄߄ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߞߊ߭ߓߌ߬ߣߍ߫ ߞߏ߬ߡߊ߬ߙߊ
ߛߋߞߎߓߊ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߋ ߁߉߆߆

ߥߊ߯ߕߌ߫ ߟߕߊߡߌ߲߫ ߞߊ߲ߕߌ߮

ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߃/߂߀߀߉ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߁/߂߀߁߀ ߛߊ߲߬ ߁ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ ߁߈
Alpha Conde - World Economic Forum Annual Meeting 2012.jpg

ߞߙߎߞߊ ߛߎߘߊ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ
  2. ߖߌߣߍ߫ ߓߌ߬ߛߊ߬ߏ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߟߍ
  3. ߡߎߛߊ߫ ߘߊ߬ߘߌߛ ߞߡߊ߬ߙߊ߫ ߫
  4. ߛߋߞߎߓߊ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߋ
  5. ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫