ߓߎߣߊ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߓߎߣߊ߬ ߦߋ߫ ߓߎ߲߬ߞߊߣߌ߫ ߕߌ߲߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߏߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߖ߭ߊ߲ߖ߭ߊ߲߫ ߞߊ߬߬ߝߏ߬߬ߙߋ߲ ߘߐ߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߞߐ߬߬ߘߎ߮ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߜ߭ߊߣߊ߬ ߓߐߕߏ߲ ߡߊߜߍ߲ ߘߐ߫߸ ߊߓߌߖߊ߲߬ ߞߎߘߍ߫ ߆߀߃ ߟߊ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫. ߊ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߏߡߎߋ߫ ߕߎ߫ ߟߊߕߏߣߍ߲ ߘߏ߲߬ߘߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

ߛߊ߲ߡߊߘߊ߲ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߓߎߣߊ߬ (ߕߋߣߌ߫ ߛߊ߲ߡߊߘߊ߲߸ ߊ߬ ߊߌߕߊ߫ ߘߏߞߊ߲: BQO )

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߊ߲ߘߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߎߣߊ߬ ߓߊ߲ߘߊ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߓߊ߲ߘߊ (sub-soudanais) ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߥߛߎ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߥߎ߬ߛߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߡߊ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߕߙߊߓߊ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߥߵߊ߬ ߛߌ߰ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߟߊ߫. ߕߟߋ߬ߡߊ ߥߎ߬ߛߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߕߎ߲߰ ߠߴߏ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߣߍߣߍߓߊ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߣߌ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ. ߊ߬ ߛߊ߲߭ ߛߊ߲ߖߌߕߎ߬ߟߋ ߦߋ߫ ߜߟߊ߬ߥߊ߯ߘߋ߲߫ ߁ ߁߀߀ ߣߌ߫ ߁ ߂߀߀ ߟߋ߬ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߓߊ߲ߘߊߖߌߦߊ ߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋ ߦߋ߫ ߞߛߊߞߊ߫ ߂߈ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߁߉߇߈ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߘߏ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߂߇ ߟߎ߫ ߡߊߟߐ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߙߌߥߊ ߘߊߞߘߐ߫

ߛߏߕߌ߯ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߟߎ߬ߢ ߛߙߍߘߍ

ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߡߊߟߐ߲ߢߊ ߞߙߎߞߊ ߛߎ߯ߦߊ ߡߊ߬ߘߎ߮
߁߉߆߀ ߘ
߁߉߈߀
߁߉߈߅ ߥߊߕߙߊ ߛߌߜ߭ߋ ߊߟߍߞߛߌ ߜ.ߞ.ߓ.ߞ-ߊ.ߓ.ߟ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߞߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫
߁߉߉߀ ߥߊߕߙߊ ߛߌߜ߭ߋ ߊߟߍߞߛߌ߫ ߜ.ߞ.ߓ.ߞ-ߊ.ߓ.ߟ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߞߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫
߁߉߉߅ ߞߏߓߌߟߊ߲߫ ߤߎߓߍߙߑߛߐ߲߫ ߙߏߗߋ߫ ߜ.ߞ.ߓ.ߞ.-ߊ.ߓ.ߟ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߞߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫
߂߀߀߁ ߥߊߕߙߊ ߛߊ߲ߞߊ߲߫ ߞ.ߓ.ߟ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߞߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫
߂߀߁߃ ߥߊߕߙߊ ߛߊ߲ߞߊ߲߫ ߞ.ߓ.ߟ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߞߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫

߂߀߀߂ ߜߏ߬ߙߏ߲߬ߜߊߙߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߓߎߣߊ߬ ߓߌ߬߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬߬߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߞߘߐ߫ ߦߏ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߛߏ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߡߊ߬߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬. ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߝߊ߲߬ߞߊ߫ ߞߎߘߊ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊߕߌ߮ ߜ߭ߌ߬ߦߐߡ ߛߙߏ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߦߏ߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߺߊ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲߬ (ߛߍߞߑߕߍߙߌ) ߁߀ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲߸ ߓߎߣߊ߬ ߕߎ߲߲߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߞߙߍߞߙߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߂߀߀߂ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߝߙߍߕߍ߫ ߝߟߐ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߏ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߂߀߀߇ ߟߊ߫߫߫߸ ߥߊߕߙߊ ߡߐ߬ߙߎ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߓߎߣߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߝߍ߬ ߤߊ߲߯ ߂߀߀߈ ߠߊ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߕߌ߲߬߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬.ߟ߫

ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌ߰ߓߊ߰ߓߙߍ߬ߟߐ߲ ߕߎ߬߬߬ߜߍ߬ߕߎ߬ߜߍ߬ߟߌ

߁߉߇߅ ߁߉߈߈ ߂߀߁߀
߅ ߃߉߇ ߁߃ ߃߆߃ ߂߅ ߉߈

ߣߊߡߎ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߓߊ߬ߟߊ߬ߞߊ߫ ߓߊߕߏߓߏ߲ ߘߏ߫ ߟߐ߬ ߘߊ߫ ߓߎߣߊ߬ ߁߉߇߀ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߐ߯߯ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߛߍ߲߲ߕ ߊ߲ߘߙߋ ߞߊߜ߭ߑߥߊ߫.

ߞߊ߬ߙߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߋߟߌߡߊ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬߬ߣߊ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߲߬ߕߊ߰ ߝߟߐ ߛߌ߲߲ߘߌ߫߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߲߲߬ ߠߋ ߁߈߈߇ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߈߸ ߝߙߌߕߖ߭-ߋߡߌߟ ߗ߭ߊ߲߭ߘ ߓߟߏ߫ ߡߍ߲ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬߬߬߬ ߓߐ߫ ߊߟߌߗ߭ߋߙߌ߫. ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲߫ ߃߃ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߛߏ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬߬߬߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߞߊ߬ߙߊ߲߲߲߬߬ߘߋ߲߬ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫. ߛߊ߲߲߭߭ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߐ߫ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߦߟߍ߬߬߬ߡߊ߲߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߡߊߞߍߦߙߐ߫ ߞߎߘߊ ߊߛߣߌ߫ ߁߈߉߀ ߟߊ߫ ߡߊߙߑߛߍߟ ߕߑߙߍߛ߭ ߟߊߔߑߟߍ߲߫ ߓߟߏ߫.߁߉߀߄ ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬. ߁߭ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߋ߬߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬߬߬ߘߋ߲ ߈߉߆ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߜߋ߲߲߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ߬ߣߍ߲ ߞߋ߲߲߬ߥߟߎ߫ ߂ ߘߐ߫. ߞߊ߬߬ߙߊ߲߲߬ߛߏ߫ ߁߈ ߡߍ߲ ߠߎ߬߬߬߬ ߟߐ߬ ߘߊ߫ ߜߋߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߁߉߀߃ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߟߐ߬ ߘߊ߫ ߓߎߣߊ߬. ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߃߀ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬߬ ߦߴߏ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߎ߲߬ߠߊߛߌ߰ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߮ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫.

ߡߏ߬ߛߏ