ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߓߍ߲߬ߕߎ߯ ߝߙߊߣߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߓߍ߲߬ߕߎ߯ ߝߙߊߣߊ߫
ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߰ߘߎ߯ߟߊ
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߝߙߊߣߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߀°߁߈′߀″N ߁߀°߂߅′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߓߍ߲߬ߕߎ߯ ߦߋ߫ ߛߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߬ ߘߎ߯ߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߙߊߣߊ߫߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߣߌ߫ ߝߙߊߣߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߋ߬ ߝߣߊ߫.

ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߂߀߁߆ ߟߊ߫،ߊ߬ ߛߏߛߌ߯ߓߊ߮ ߘߊ߬ߡߊ ߓߙߍ߬ߦߊ ߕߘߍ߬ ߡߐ߰ ߁߇߇߈߆،ߏ߬ ߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߟߊ߬ߝߘߏ߬ߓߦߊ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߡߊ ߕߊ߫ ߡߊ߬ߘߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߂߀߁߄ ߠߊ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߐ߲ߕߍ߲ ߕߘߍ߬ ߁߆߆߃߀ [߁]

ߦߟߌߣߐߕߊ ߣߌ߫ ߦߌߟߡߊߛߙߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߍ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲،ߘߋ߬߬ߙߌ߬ߘߊ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ،߂߀߁߆ ߛߊ߲߬ߞߎ߲߬ߓߍ߲ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ p51