ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߓߌ߬ߢߊߡߎ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߓߌ߬ߢߊߡߎ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߏ ߣߴߊ߬ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߦߏ߭ߡߎ߲߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮ ߣߌ߫ ߒߛߙߍߜߍ߬ߘߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫.

ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߌ߬ߢߊߡߎ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ߬ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߁߅߈߉߂ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁߆ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߕߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߂߀߁߄ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߕߐ߯ߛߓߍߟߌ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߁߄߈߅߉ ߘߌ߫

ߞߟߏߜߍ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߌ߬ߣߍ߫
ߖߏ߲߬ߖߏ߲ ߡߊ߬ߛߙߋ
ߞߎ߲߬ߧߊ߬ߘߐ: "ߓߊ߯ߙߊ ߸ߕߋߟߋ߲ ߸ߢߐ߲߯ߘߍߡߍ߲"
ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ ߦߙߐߦߊ
ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߔߊ߬ߔߘߊ ߞߊ߲߬
ߞߎߓߋߘߊ ߞߐߣߊߞߙߌ߫
ߘߎ߰ߓߊ ߞߐߣߊߞߙߌ߫߸ߒߛߙߋߜߘߍ߬߸ߞߊ߲ߞߊ߲߫߸ߟߊߓߋ߬
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߞߊ߲ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ
ߝߊ߬ߛߏ ߞߊ߲ߓߊ ߒߞߏ

ߔߎߟߊߙ

ߛߌߦߊ %߃߅.߆ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ

%߃߀ ߝߎߟߊ
%߁߇.߈ ߛߏ߬ߛߏ
%߄.߀ ߞߌ߬ߛߌ
%߅.߂ ߔߋ߬ߟߋ
%߇.߄ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫

ߞߊߦߊ ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮

 •ߞߊ߲ߕߌ߮

 •ߞߏߕߌ߯ ߞߌߣߊ
ߞߊ߲ߓߍ߲

ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫

ߌߓߙߊߡߊ߬ ߞߊ߬ߛߏߙߌ߫ ߝߏߝߣߊ߫
ߞߕߌߛߋ߲ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ
ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂/߁߉߅߈
ߝߊ߲߬ߝߘߊ

 •ߡߎ߰ߡߍ


ߞߎߘߍ߫ ߝ. ߂߄߅.߈߅߈

ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߙߌߞߊ

 •ߢߐ߬ߢߐ ߓߙߍ߬ߦߊ

߁߂ ߃߉߅ ߉߂߄

߄߀ ߞߎߘߍ߫ ߝ. ߘߐ߫

ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߝߋ߲

 •ߡߎ߰ߡߍ
 •ߞߎ߲ߕߎߙߎ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߝߋ߲


ߘߟߊ߫ ߝߌ߲߬ߥߟߎ߫ ߂߄.߄߅߁
ߘߟߊ߫ ߂߀߃߉

ߝߊ߬ߘߊ߲߬ߞߊ ߖߌߣߍ߫ ߝߊߙߊ߲
ߕߎ߬ߡߊ߬ ߛߙߍߘߍ +߀(UTC)
ߕߎ߲ߞߊ߲ ߞߟߌߟߌߛߙߋ +߂߂߄
ߓߟߐߟߐߛߙߋ .gn