ߓߋ߲߬ߓߋ߬ߕߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߓߋ߲߬ߓߋ߬ߕߊ߫/ߘߞߏ߫ ߣߐ߰ߘߎ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬،ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߣߐ߫ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߓߐߕߏ߲߫ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬ ߸ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߋ߲߬ߓߋ߬ߕߊ߫ ߜߍ߲߭ ߕߍ߰ߓߊ߮ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߡߎߛߊ߫ ߛߌ߰ߡߊ߲߬ ߟߎ߫ ߛߌ߰ߣߍ߲ ߕߘߍ߬ ߞߐ߬ߡߊ߬ߛߊ߲ߜߊ߲߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫ ߸ߊ߬ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߌ߰ ߛߍ߬ߞߍ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߸ߊ߬ߟߎ߬ ߓߐ߮ ߦߋ߲߬ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߕߟߊ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߕߊ߬ߕߊ߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߝߘߊߘߡߊߣߍ߲߫

ߡߎߛߊ߫ ߛߌ߬ߡߊ߲߬ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߓߋ߲߬ߓߋ߬ߕߊ߫ ߛߌ߰ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫. ߛߌ ߥߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߎ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߛߌ߰ߡߊ߲߫ ߠߎ߬ ߞߐ߫ ،ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߡߌ߬ߛߊ߬ߙߋ߲߬ߠߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߡߌ߬ߛߊ߬ߙߋ߲ ߏ߬ ߟߎ ߓߐߣߍ߲߫ ߓߐ߯ߓߊ߬ߙߌ߫ ߟߋ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ߣߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߥߟߌ߫ ߦߋ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߝߘߊ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߊ߯ ߘ ߓߘߊ߬ߡߊ߬ߞߐ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߓߋ߲߬ߓߋ߬ߕߊ߫ ߛߏߕߌ߮ ߗߍߡߐ߮ ߦߋ߫ ߏ߬ ߟߎ ߟߋ߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬ ،ߏ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߟߎ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߊ߰ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߝߙߊ߬ߜߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߥߟߌ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߕߟߊ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߞߐ߬ߟߋ߲߬ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߘߞߏ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߜߘߋߜߍ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߓߋ߲߬ߓߋ߬ߕߊ߫. ߏ߬ ߞߐ߫ ߛߌ ߛߓߊ߬ ߥߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߎ߲ ߛߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߬ߟߊ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ ߟߎ߬ ߓߊ߰ߦߐ߬ ߟߎ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߫ ߟߎ߬. ߛߊ߬ߣߐ߫ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߘߊߟ ߝߘߊߘߡߊߣߍ߲߫ ߠߋ߬. ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߦߊ߲߬ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߲ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߲ ߝߍ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߎ߰ߙߋ߲߬ߧߊ ߘߐ߫ ߓߋ߲߬ߓߋ߬ߕߊ߫ ߊ߲ ߘߴߏ߬ ߟߊߟߐ߬ ߝߟߐ߫.

ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߥߊ߯ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߗߡߍ߬ ߛߋߦߌ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߄߈߀߀ ߊ߲ ߣߐ߬ ߡߍ߲ ߟߐ߲ߠߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߢߣߊߕߊߟߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ߏ߬ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫.

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߊߡߎ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌ߰ߡߊ߲߫ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߞߋߕߊ߫ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߰ߣߐ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߲߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߸ߊ߬ ߜߍ߲߬ߕߍ߰ߓߊ߮ ߟߋ ߛߌ߰ߡߊ߲߫ ߠߎ߬ ߘߌ߫.

ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߖߏ߯ߦߊߟߌ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߒߞߏ ߣߴߊߙߊߓߎ߫ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫.

ߘߌ߯ߣߊ ߥߟߊ߫ ߣߊ߬ߡߎ߲߬[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߦߊ ߘߌ߯ߣߊ ߟߋ߬ ߦߋ߲߬ ߸ߞߙߋ߬ߕߌߦߍ߲߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋߟߋ߲߫ ߝߣߊ߫ ߦߋ߲߬߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߌ߲ߞߌ ߘߊ߫ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫.

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]