ߏ߬ߖߣߍ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߏߖߣߍ߫
ߛߏ, ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߺߊ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߎߓߋߘߊDenguélé District, Odienné Department, Kabadougou ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲Odienné Department ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߉°߃߀′߀″N ߇°߃߄′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߐߕߏ߲ߢߐ߲߮ ߠߎ߬Minignan ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߏ߬ߖߣߍ߫ ߦߋ߫ ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮-ߕߟߋ߬ߓߋ߫ ߛߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲ߘߜ߭ߎ߫ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߙߋ߲ ߣߌ߫ ߞߓߊߘߜ߭ߎ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߘߎ߰ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߣߌ߫ ߏ߬ߖߣߍ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߡߙߊ߬ߘߊ߰ߘߎ߯ߟߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߎ߰ߓߊ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫.

ߏ߬ߖߣߍ߫ ߜߍ߲߭ ߕߍ߰ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߙߋ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߒߝߊ߬ ߞߊ߬ߓߊ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫. ߢߌ߲߬ߧߊ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߡߏ߬ߤߊ߬ߡߍߘ ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲߫ ߕߎ߬ߙߋ ߣߌ߫ ߊ߬ߟߌ߬ߡߊߡߌ߲߫ ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߫ ߕߎ߬ߙߋ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߐ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߣߝߊߣߊ߫ ߣߌ߫ ߣߊߥߟߏ߫ ߟߎ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ߫. ߏ߬ߖߣߍ߫ ߦߙߐ߫ ߡߊߦߋߙߋ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߡߌ߬ߛߙߌ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߛߊߣߌ߲߫ ߘߊߡߊ߲ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߘߊߝߍ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒߝߊ߬ ߞߊ߬ߓߊ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߛߊ߬ߙߌ ߝߣߊ߫.

ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊߞߎ߲߫ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߛߊ߲ߡߊߘߊ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߞߊߡߊ߲ ߦߋ߫ ߞߊߡߊ߲߫ ߘߊߞߎ߲߫ ߥߙߍߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߛߍ߲ߕ ߏߜ߭ߎߛߑߕߌߣ ߓߊ߬ߕߏ߬ߘߊ߰ߓߊ (Cathedral) ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߘߊ ߣߌ߫ ߙߐ߭ߡߎ߲߬ ߞߊߕߏߟߞߌ߫ ߓߊߕߏߓߏ߲ ߕߊ߲ߓߊ߲߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߊ߲ߕߏߊ߲ߣ ߞߏߣߋ߫ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߓߊ߬ߕߏ߬ߘߊ߬ߡߊ߲߮ ߘߌ߫.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߦߏ߫ ߛߣߍߝߐ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ ߏ߬ߖߣߍ߫ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߦߊ߬ߣߌ߲߫ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߣߊ߬ߕߐ߫. ߊ߬ ߜߍ߲߭ ߕߍ߰ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߘߌ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝ߭ߊ߬ߞߊߓߊ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫ (߁߈߀߀–߁߈߅߈) ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߞߓߊߘߜ߭ߎ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߝߣߊ߫ ߜߘߌߛߌ߱ ߣߌ߫ ߏ߬ߖߣߍ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߞߎߓߋߘߊ ߘߌ߫. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߠߌ߲߬ߠߊ߫ ߙߣߋ߫ ߞߊ߬ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߓߐߒߠߊߟߌ ߟߊ߫ ߏ߬ߖߣߍ߫ ߦߋ߲߬ ߁߈߂߇ ߟߊ߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ ߝߍ߬߸ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߘߊ߮ ߘߏ߫ ߘߐߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߏ߬ߖߣߍ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߁߈߉߈ ߠߊ߫. ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߟߍ߬ ߝߟߐ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫߸ ߏ߬ߖߣߍ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߝߐߙߛߌ߫ ߣߎߝ߭ߍߟߌ ߟߎ߬ ߞߐߛߌ߯ ߦߌߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߐ ߘߝߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߛߏ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߫.

ߡߊ߬ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߏ߬ߖߣߍ߫ ߞߐ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ ߟߋ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߘߊ߫ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߘߌ߫. ߦߏ߫ ߦߙߌߘߋ߲߸ ߛߡߐ߬ߞߟߏ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐߙߐ߲ߘߌ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߜߟߋ߫ ߞߙߎ߬ ߖߟߐߞߐ ߝߏ߲ߝߊ߲ ߞߣߐ߫. ߡߊ߬ߟߏ߬ ߟߊ߬ߥߟߏ߫ ߝߊ߲ߓߏ߲ ߣߌ߫ ߝߎߛߋߣߍ߮ (manganèse) ߟߎ߬ ߕߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߟߊߥߟߏ߫ ߟߴߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫.

ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌ߰ߘߊ ߞߊ߲ߡߊ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߏ߬ߖߣߍ߫ ߞߊ߲ߡߊ߲߫ ߝߟߐ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߊ.ߍߛ ߘߍ߲ߜߟߋ߫ ߓߘߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߕߏ߬ߟߊ߲߬ ߛߘߍ߫ ߢߣߊߡߊ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߕߏߟߏ߲߫ ߠߊ߫ ߕߟߊߞߏ߫ ߁߭ ߘߐ߫ ߕߊ߲߬.

ߓߊ߲ߘߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߏ߬ߣߌ߲߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߏ߬ߖߣߍ߫ ߓߊ߲ߘߊ ߟߐ߲ߕߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ (߁߉߆߁–߁߉߉߀ ߢߊߓߘߍ߸ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰ߣߍ߲ ߁߉߇߃ ߞߐߦߌߘߊߟߌ). ߥߟߊ߬ߟߋ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫.

ߕߏ߯ߘߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߏ߬ߖߣߍ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߰ߘߎ߯ߟߊ ߕߏ߯ߘߊ߫ ߁߇ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߂߀߁߄ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫:

 • ߟߏ߬ߜߣߊ߬ߛߏ߫ (߂߃߅)
 • ߏ߬ߖߣߍ߫ (߄߂߁߇߃)
 • ߓߙߊߖߊ߲߫ (߃߅߇)
 • ߓߊ߬ߛߋ߬ߞߎ߬ߘߎ߯ (߂߀߄)
 • ߜߊ߯ߣߟߊ߫ (߉߆߇)
 • ߜߙߍߘߜ߭ߎ߫ (߅߀߉)
 • ߡߊ߬ߛߊߘߜ߭ߎ߫ (߂߀߁)
 • ߞߎߘߜ߭ߎ߫ (߂߀߉)
 • ߞߙߎ߬ߞߙߏ߫-ߡߊߝߟߋ߫ (߈߃߅)
 • ߣߋߜߍߟߊ߫ (߄߀߆)
 • ߢߊ߬ߡߊߛߏ߫ (߃߉߂)
 • ߛߊ߬ߡߍ߬ߛߏ߫ (߃߁߄)
 • ߛߌߙߣߊ߫ (߁߂߅߀)
 • ߕߎߙߐߣߌ߫ (߄߇߉)
 • ߏ߬ߖߣߍ߫ ߛߍ߲߬ߛߏ߫ (߈߀߉)
 • ߛߊߡߊ߲ߞߎ߲ߜ߭ߟߐ߫ (߁߆߆)
 • ߖ߭ߍ߬ߥߊ߬ߛߏ߫ (߉߉߀)

ߏ߬ߖߣߍ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߰ߘߎ߯ߟߊ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߞߙߎߞߍ߬ߙߍ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߅߀߅߀߆ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁߄ ߠߊ߫.

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]